Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. 62 ust. 1 i 6 ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz. U. poz. 2305), w celu umożliwienia Wojewodzie Śląskiemu powołania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice do zadań z nią związanych w sprawie ustalania zdolności do służby wojskowej osób ubiegających się o kwalifikację wojskową w bieżącym roku. Tym samym wydano ogłoszenie o przyjęcie lekarzy posiadających uprawnienia zawodu lekarza

Kandydaci do powołania na przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej muszą posiadać co najmniej specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej lub specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych lub medycyny specjalistycznej albo tytuł eksperta w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

Do zadań przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej należy:

  1. przewodniczenie posiedzeniom komisji lekarskiej;
  2. organizowanie i nadzorowanie pracy członków komisji lekarskiej;
  3. reprezentowanie komisji lekarskiej na zewnątrz;
  4. badanie stanu zdrowia osób;
  5. kierowanie osób na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwację szpitalną;
  6. wydawanie orzeczeń komisji lekarskiej;
  7. sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności komisji lekarskiej;
  8. promowanie wśród osób zdrowia i honorowego krwiodawstwa.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miasta do dnia 15 marca 2023 r.