Ogłoszenie prezydenta Katowic o pomocy materialnej

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice

Na podstawie Uchwały Nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 13.04.2023 r. do dnia 27.04.2023 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać:

  • na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Edukacji i Sportu, ul. 3 Maja 7,40-096 Katowice lub,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected],
  • lub załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o konsultacjach.