Konsultacje projektu „Strategii rozwoju miasta Katowice 2030”

Prezydent Miasta Katowice zaprasza do konsultacji projektu „Strategii rozwoju miasta Katowice 2030″ zgodnie art. 6.3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2023.225 t.j. z dnia 2023.02.02).

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 trwają od 24 kwietnia do 29 maja 2023 roku.

Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030” jest bardzo ważnym długoterminowym dokumentem planistycznym, lepszym niż inne strategie i programy terenowe w mieście. Opisuje strukturę i idee ich rozwoju oraz projekty planistyczne, które są ważne dla miasta we wszystkich obszary rozwoju. Stanowi podstawę Polityki Rozwoju Gminy, określa wizję, cele i kierunki rozwoju Miasta.

Zgodnie z projektem dokumentu inicjatywy strategiczne sprzyjają realizacji miejskich i gospodarczych ambicji Katowic, przy jednoczesnym utrzymaniu silnego nacisku na kwestie środowiskowe i urbanistyczne. Kompleksowa i zintegrowana strategia dalszego rozwoju miasta Katowice wzmocni pozycję całego regionu katowickiego, Górnego Śląska – Gminy Zagłębie oraz województwa śląskiego.